» Tìm kiếm:

Wales Edward Nally

Luat su Viet Nam can som hoc luat quoc te Luật sư Việt Nam cần sớm học luật quốc tế

Gia nhập WTO đồng nghĩa với việc giới luật sư quốc tế sẽ đổ vào Việt Nam nhiều hơn. Song, nguyên Chủ tịch Hội Luật sư Anh và xứ Wales..