» Tìm kiếm:

WSIS I Geneva

Be mac WSIS I Geneva Bế mạc WSIS I Geneva

Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về xã hội thông tin (WSIS) đã kết thúc hôm qua bằng việc thông qua tuyên bố chung về các nguyên tắc cho việc..