Phat dong thi anh ASEAN 2004 Phát động thi ảnh ASEAN 2004

Cuộc thi có chủ đề về môi trường: Phát triển cùng thiên nhiên - những thách thức về môi trường của ASEAN, do ủy ban VHTT ASEAN, Bộ VHTT..