» Tìm kiếm:

Vờ Ép Ép

Lieu minh cuu sep Liều mình cứu sếp

Thế là sau 600 năm noi gương Lê Lai, mặc dù không đứng giữa trận tiền nhưng vị phó tướng họ Lê của Vờ Ép Ép cũng liều mình cứu sếp ứng phó..