» Tìm kiếm:

Triệu Bản Sơn

Gia danh ngoi sao lam blog Giả danh ngôi sao làm blog

Tại Trung Quốc, rất nhiều minh tinh bị người khác giả danh làm blog, như blog của Thái Y Lâm, Vương Phi, Tạ Đình Phong, Cổ Cự Cơ, Triệu Bản..