Tro Gia va Tro Tang Trợ Gia và Trợ Táng

Đó là 2 sáng kiến độc đáo nảy sinh từ cuộc sống dân dã ở Ea H’leo (Đăk Lăk), đã được triển khai và trở thành mô hình hoạt động hiệu quả..