» Tìm kiếm:

Trà Vinh Nguyễn Công Tĩnh

Chien si Mua he xanh dong gop xay benh xa Thuy Tram Chiến sĩ Mùa hè xanh đóng góp xây bệnh xá Thùy Trâm

“Suốt một tháng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại các vùng quê nghèo tỉnh Trà Vinh nên các chiến sĩ ít có cơ hội đọc báo, hôm tôi về..