» Tìm kiếm:

Tiểu La Nguyễn Thành

Chi si Phan Ba Phien chua duoc ton trong Chí sĩ Phan Bá Phiến chưa được tôn trọng!

Phong trào Nghĩa hội (1885 - 1887) tuy ngắn ngủi và chỉ lan rộng trong 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định; nhưng những tên tuổi lớn..