QH thong qua Nghi quyet phan bo ngan sach TW nam 2005 QH thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách TW năm 2005

Sáng nay 11-11, với 84,24% phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết (NQ) phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2005. Theo NQ này:..