» Tìm kiếm:

TT DBKTTV TW

Pho giam doc TT DBKTTV TW Cong tac du bao da duoc thuc hien dung quy che Phó giám đốc TT DBKTTV TW: Công tác dự báo đã được thực hiện đúng quy chế

Đặc điểm chung của các cơn bão sớm là chúng rất ít đổ bộ vào VN. Chúng thường vào hoặc chưa vào đến biển Đông rồi quặt lên phía Bắc như..