» Tìm kiếm:

TS Nguyễn Xuân Thu

Mot Viet Nam phang Một Việt Nam “phẳng”

Thomas L. Friedman nói về toàn cầu hóa, mô tả 10 lực làm “phẳng” thế giới và chính Nguyễn Trung cũng tự tóm tắt Thế giới phẳng: “Làm..

Mot Viet Nam phang Một Việt Nam “phẳng”

Tôi muốn dùng khái niệm “một VN phẳng”, với ý nghĩa VN cũng nằm trong tiến trình toàn cầu hóa, phải biết chơi luật chơi chung; một VN..