» Tìm kiếm:

TSKH Phan Hồng Giang

Ban giam doc Trung tam Boi duong viet van Nguyen Du xin tu chuc Ban giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du xin từ chức

Khoá I (30.5 - 9.8.2007) của trung tâm vừa bế giảng thì cả ba vị: TSKH Phan Hồng Giang, nhà văn Ma Văn Kháng, nhà thơ Vũ Quần Phương đồng..