Nam 2006 co phan hoa DNNN se de dang hon Năm 2006, cổ phần hóa DNNN sẽ dễ dàng hơn?

TP - Cổ phần hóa 600 doanh nghiệp nhà nước; loại bỏ dần cơ chế chủ quản đối với TCty Nhà nước; lập 8 tập đoàn kinh tế, chuyển 93 TCty Nhà..