» Tìm kiếm:

Tư Nguyễn Kim Quang

Danh giac ray nau Đánh giặc rầy nâu

Tại Đại học Cần Thơ, một trong các vị lãnh đạo vào tiếp quản, chú Tư Nguyễn Kim Quang, đã hỏi ngay: "Giáo sư Võ Tòng Xuân ở đâu rồi?". Thì..