» Tìm kiếm:

Susan McDougal

Doi toi trich phan 4 Đời tôi (trích - phần 4)

Vào cuối tháng, Starr thử và lại thất bại khi bắt buộc Susan McDougal ra điều trần trước đại bồi thẩm đoàn; thẩm vấn Hillary trong gần năm..