» Tìm kiếm:

Steven Jaihn Freemen

Dan dao Ly Son cuu hai nguoi nuoc ngoai bi dam tau Dân đảo Lý Sơn cứu hai người nước ngoài bị đắm tàu

Ông Mark Wasley Smith, 49 tuổi, quốc tịch Australia và anh Steven Jaihn Freemen, 30 tuổi, quốc tịch New Zealand là thủy thủ chuyên nghiệp..