» Tìm kiếm:

Siemens Communications Group

Siemens ra mat Bo phan Truyen thong moi Siemens ra mắt Bộ phận Truyền thông mới

Bộ phận truyền thông mới của Siemens (Siemens Communications Group) được thành lập trên cơ sở sát nhập hai bộ phận Thông tin và Truyền..