» Tìm kiếm:

Scott Chasin

Bill Gates qua lac quan ve spam Bill Gates ... quá lạc quan về spam

Vào đúng ngày 24/01/2004, Gates đã phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới như sau: “Hai năm nữa kể từ bây giờ, vấn đề spam sẽ thực sự..