Lien hoan tieng hat SV Kinh te lan I 2006 Liên hoan tiếng hát SV Kinh tế lần I – 2006

“Xuân và TS” là chủ đề liên hoan tiếng hát sinh viên lần I – 2006 do Liên Chi Đoàn Kinh tế học tổ chức được khai mạc vào lúc 7giờ 30..