» Tìm kiếm:

SARA Việt Nam PC

Sap co may tinh Made in Viet Nam Sắp có máy tính "Made in Việt Nam"

"Từ năm 2008-2010 máy tính "Made in Việt Nam" sẽ chiếm 40% thị phần trên cả nước", đó là lời cam kết của ông Lê Thành Long - Tổng Giám đốc..