» Tìm kiếm:

Sự Thật Ukraina

Con troi hay con trai Tong thong Ukraina "Con trời" hay con trai Tổng thống Ukraina?

Ấn bản điện tử của báo Sự Thật Ukraina ngày 22/7 trong bài viết nhan đề “Con Trời?” đã kể về lối sống của con trai Tổng thống Ukraina..