Sua IE cua Windows XP 3 Sửa IE của Windows XP (3)

Vui lòng chỉ cho tôi cách cài lại hoặc sửa IE của Window XP (Windows của tôi có bản quyền). Hiện nay từ một trang web đang duyệt nhiều khi..