Khoi trong benh do so hai buon gian Khỏi trọng bệnh do sợ hãi, buồn giận

Xưa ở Trung Quốc có ông Triệu Tri Tắc, do quá mừng sau khi đậu tiến sĩ nên sinh bệnh không ngồi dậy được. Danh sư Sào Thị đến xem mạch..