» Tìm kiếm:

Richard Leakey

Khi khong duoi lon co nguy co tuyet chung Khỉ không đuôi lớn có nguy cơ tuyệt chủng

Nhà môi trường học người Kenya, Richard Leakey cho biết : “ Khỉ không đuôi lớn ( hắc tinh tinh, khỉ đột, và đười ươi), những bà con gần..