» Tìm kiếm:

Recovery Console

Lam gi khi Win XP hoac Win 2000 khong khoi dong Làm gì khi Win XP hoặc Win 2000 không khởi động ?

Hãy cố gắng sử dụng một vài cách thức nào đó buộc Windows khởi động; cố giữ khả năng điều khiển Menu Start của XP. Sau đây là một vài cách..

Khac phuc loi Invalid Boot ini hoac Windows could not start o Windows XP Khắc phục lỗi “Invalid Boot.ini” hoặc “Windows could not start” ở Windows XP

Máy tính của bạn đang chạy “ngon lành”, tự nhiên vào một buổi “trái gió trở trời” nó không khởi động nữa mà hiện lên một thông báo..