Dau tu cua Cong ty niem yet Nguy co bong bong Đầu tư của Công ty niêm yết: Nguy cơ bong bóng?

Theo thống kê riêng, trong số 107 Cty đang niêm yết trên TTGDCK TP.HCM thì chỉ có 5 Cty không đầu tư tài chính là CYC, MCP, SAF, VGP và VPK.