Thanh hoang cung phai khoc Thành hoàng cũng phải... khóc!!!

Không hiểu sao, bao nhiêu bài học, bao nhiêu cảnh tỉnh, bao nhiêu bài báo bàn đi tính lại rồi, vậy mà cái câu chuyện "biết rồi khổ lắm nói..