Nhom Vi bien xanh Da Nang doat giai thuong ve moi truong Nhóm “Vì biển xanh” Đà Nẵng đoạt giải thưởng về môi trường

Đề án “Nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường cho thanh niên phường Thọ Quang (Đà Nẵng) lứa tuổi 15-22” do nhóm “Vì biển..