» Tìm kiếm:

Private Sub Form

Lap trinh bang ngon ngu Visual Basic 1 Lập trình bằng ngôn ngữ Visual Basic (1)

Em có một số thắc mắc trong việc lập trình bằng ngôn ngữ VB, mong mọi người chỉ giúp:Private Sub Form_Load()Dim MenuBarHandle As LongDim..