» Tìm kiếm:

Phủ Dầy

Dong khoan cong duc Phu Day Đóng khoán công đức Phủ Dầy

“Gọi là quản lý nhưng chúng tôi chỉ quản di tích về mặt “Nhà nước” còn thực quản chính là thủ nhang. Mỗi năm, các đền thu được bao..