Nha nhac Bao ton thi it cai bien thi nhieu Nhã nhạc: Bảo tồn thì ít, cải biên thì nhiều

Việc UNESCO công nhận nhã nhạc triều Nguyễn là “kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại” đã làm nức lòng người dân cả..