» Tìm kiếm:

People Express

Quy luat hy sinh Quy luật hy sinh

Nội dung của quy luật Hy sinh đối lập với quy luật Mở rộng. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, để thành công, bạn buộc phải hy sinh một..