Khong nhan o CD ROM khi cam 2 cap o Mainboard 4 Không nhận ổ CD-ROM khi cắm 2 cáp ở Mainboard (4)

Những dòng Mainboard như 845 HV của Intel, 845 WN, 850 của MSI, Gigabyte, nói chung những dòng Mainboard support Pentuim IV đều không nhận..