» Tìm kiếm:

Nguyễn Tân Dũng

Kiem soat chat che thi truong Chung khoan Kiểm soát chặt chẽ thị trường Chứng khoán

Phát triển lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng phải kiểm soát chặt chẽ, nhất là thị trường chứng khoán, không để mất cân đối, gây xáo trộn..