» Tìm kiếm:

Ngô Quang Thiệu

Chi tieu giao duc dua ra phai dua tren co so thuc tien Chỉ tiêu giáo dục đưa ra phải dựa trên cơ sở thực tiễn

Nếu không có chỉ tiêu thì làm sao chúng ta biết cái đích mà chúng ta cần đến, sẽ không có thi đua phấn đấu và khó có thể nâng cao chất..