» Tìm kiếm:

Ngài George W

Die n mu ng 227 nam Nga y Do c la p cu a Hoa Ky Điện mừng 227 năm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 227 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (4/7/1776 - 4/7/2003), ngày 3/7/2003 Chủ tịch nước Trần Đức Lương và..