» Tìm kiếm:

NT Terminal Server Edition

Loi bao mat trong Windows NT 2000 va XP Lỗi bảo mật trong Windows NT, 2000 và XP

Microsoft đang cảnh báo người dùng về lỗi tràn bộ đệm trong hệ điều hành Windows NT, NT Terminal Server Edition, 2000 và XP. Tin tặc có thể..