Quy dinh toc do xe hien nay la phan khoa hoc Quy định tốc độ xe hiện nay là phản khoa học

Chúng ta quy định tốc độ của nhiều cấp hạng đường về một bảng quy định rồi đi cắm ở tất cả các quốc lộ ở đồng bằng cũng giống như miền núi,..