» Tìm kiếm:

Microsoft Windows Server

Microsoft Loi ActiveX chi la loi hang xoang Microsoft: “Lỗi ActiveX chỉ là lỗi hạng xoàng”

Sau khi US-CERT và SecurityFocus tiết lộ một lỗi bảo mật ActiveX mới trong trình duyêt Internet Explorer 6 trên Microsoft Security Response..

CD tong hop va loi bao mat cho Windows CD tổng hợp vá lỗi bảo mật cho Windows

Microsoft vừa giới thiệu một tùy chọn mới cho doanh nghiệp và người dùng trong việc cập nhật những bản vá bảo mật một lần mà không cần dùng..