Lam gi khi Win XP hoac Win 2000 khong khoi dong Làm gì khi Win XP hoặc Win 2000 không khởi động ?

Hãy cố gắng sử dụng một vài cách thức nào đó buộc Windows khởi động; cố giữ khả năng điều khiển Menu Start của XP. Sau đây là một vài cách..