» Tìm kiếm:

Matt Leinart

Paris Hilton va Stavros Niarchos Ong an cha ba an nem Paris Hilton và Stavros Niarchos: Ông ăn chả, bà ăn nem

Paris Hilton và Stavros Niarchos đã chính thức xác nhận thông tin họ đã chia tay , nhưng nguyên nhân thì chưa được thông báo. Chỉ biết rằng..