Vi sao Bo Quoc phong Anh lam lo ten tien si Kelly Vì sao Bộ Quốc phòng Anh làm lộ tên tiến sĩ Kelly?

Nếu quan sát thoáng qua, dường như văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Anh chỉ làm chức phận của mình, khi yêu cầu BBC xác nhận đích danh..