» Tìm kiếm:

Mỹ Paul London

Can buoc ai khong muon cung phai canh tranh " Cần buộc ai không muốn cũng phải cạnh tranh"?

TS - ""Điều quan trọng hiện nay là Việt Nam cần mở cửa đón những luồng cạnh tranh mới từ nước ngoài nhằm buộc những ai không muốn cạnh..