Hoi ve ISP Hỏi về ISP

1. Tôi muốn biết các cá nhân hay doanh nghiệp tư nhân có được phép thành lập ISP không?2. Một ISP cần cung cấp cho người dùng tối thiếu là..