» Tìm kiếm:

Mỗi UVTƯ

Moi UVTU phai la tam guong ve cuoc song trong sach Mỗi UVTƯ phải là tấm gương về cuộc sống trong sạch

Trong phiên bế bạc, tôi xin nhấn mạnh thêm một số ý kiến chung quanh Nghị quyết về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,..