» Tìm kiếm:

Mỏ Trân Châu

Phe duyet Ke hoach Phat trien Mo Tran Chau Lo 01 02 Phê duyệt Kế hoạch Phát triển Mỏ Trân Châu, Lô 01-02

18/9, Thủ trướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1250/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch Phát triển Mỏ Trân Châu, Lô 01 - 02 .