» Tìm kiếm:

Lynn Cheney

Pho Tong thong DCheney giau gap 4 lan Tong thong GBush Phó Tổng thống D.Cheney giàu gấp 4 lần Tổng thống G.Bush

Phó Tổng thống Cheney và Phu nhân Lynn Cheney có tổng tài sản lên tới 94,6 triệu USD, trong khi Tổng thống Bush và Đệ nhất Phu nhân Laura..