Phu nu Afghanistan duoc tham gia Hoi dong Hien phap Phụ nữ Afghanistan được tham gia Hội đồng Hiến pháp

Phát ngôn viên Uỷ ban Hiến pháp Afghanistan Abdul Ghafoor Lewal cho biết, quá trình bầu đại diện là phụ nữ tham gia hội đồng hiến pháp Loya..