Ket qua Grammy lan thu 49 Khi Ga con khoe tieng gay Kết quả Grammy lần thứ 49: Khi “Gà con” khoe tiếng gáy

Một đêm trao giải tuyệt vời cho Dixie Chicks! Cả năm đề cử Grammy đều mang về năm tượng vàng, trong đó có cả ba giải quan trọng album của..