» Tìm kiếm:

Laptop Compaq Presario700

Lay bot RAM trong may laptop Compaq 1 Lấy bớt RAM trong máy laptop Compaq (1)

Tôi đang sử dụng Laptop Compaq Presario700 - 256M RAM - Window XP. Vui lòng chỉ dẫn cho tôi cách lấy bớt RAM để làm RAM màn hình. Chân..